Management-for-hire

kjemi.jpg

Management-for-hire (MFH) definerer jeg som det å fylle en lederstilling på midlertidig basis. Dette kan være i en kortere eller en lengre tidshorisont. MFH brukes ofte der hvor kunden har behov for spesifikk kompetanse for en gitt periode eller for å løse en spesikk oppgave/funksjon i en virksomhet.

kjemi.jpg

Jeg har bred erfaring fra posisjoner som styreleder, styremedlem, daglig leder/adm.dir., salgssjef og innenfor prosjekt-/prosessledelse.

Strategiutvikling/-implementering

youtube.jpg

Virksomheter som lykkes, er svært ofte tydelig på ønsket retning. Med retning sier man hvor man skal. Med basis i en god forståelse for hvor man vil, hvor man står i dag, mulighetsbildet – definerer vi de aktivitetene/prosjektene som skal til for å realisere retning/mål.

Strategiutviklingsprosess gjennomføres via enkle verktøy og modeller. Prosessen og diskusjon frem til endelig strategidokument, er sentralt. Resultatet av strategiprosess skal være gode verktøy og tydelige operasjonaliserte planer for videre utvikling av virksomheten.

youtube.jpg

Videreutvikling/utvikling av nye forretningsmodeller

«A business model describes the rationale of how an organization creates, delivers and captures value.»

Systematisk arbeid rundt hvordan kunden skaper, leverer og fanger opp verdi.

  • – Hva er kundesegmentene vi jobber mot?
  • – Hvilke kundeløfte har vi mot de ulike segmentene?
  • – Hvilke kanaler benytter vi for å levere vårt kundeløfte til definerte segmenter?
  • – Hvilken relasjon ønsker vi mot definerte segmenter?
  • – Hvordan genererer vi inntektsstrømmene?
  • – Hva er våre strategiske ressurser?
  • – Hva er kjerneaktivitetene som gjør av virksomheten kan levere sitt kundeløfte?
  • – Hvilke strategiske samarbeidspartnere skaper konkurransefortrinn for oss?
  • – Hva er våre sentrale kostnadsdrivere / hvilken kostnadsstruktur har vi?

Finansiering

penger.jpg

Utviklingsprosjekter (eksempelvis forretnings-, produkt- og markedsutvikling) er økonomisk krevende. Jeg bidrar med kompetanse rundt prosjektbeskrivelser, budsjetter og finansiering av prosjekter via offentlige utviklingsrettede fond (Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, RDA).

penger.jpg

Salg/marked

lemonade.jpg

Salgs- og markedsorientering i en virksomhet er kritisk for utvikling og måloppnåelse. I tillegg til MFH-oppdrag for å håndtere operative salgs- og markedsprosjekter, gjennomfører jeg også kurs/coaching og foredrag innenfor emnet salg/marked.

lemonade.jpg

Anbuds-/tilbudsprosesser

Mange selskaper møter krevende anbuds-/tilbudsprosesser. Jeg tilbyr tjenesten som prosjektleder for å planlegge og gjennomføre anbuds-/tilbudsprosess – fra start til mål.

Prosessforbedringer

tannhjul.jpg

Effektiv og strømlinjeformet drift er kritiske elementer for å skape en lønnsom virksomhet. Alle virksomheter har er verdikjede. Verdikjeden forteller hvordan virksomheten leverer sine tjenester – fra A til Å. Noen tar dette «på hælen» (ref «slik har vi alltid gjort det»), mens andre har en meget bevisst forhold til hvordan man leverer sine varer og tjenester.

Prosessforbedringer starter alltid med å kartlegge hvordan virksomheten ser ut i dag. Man merker så ut områdene som oppleves som problematiske/har forbedringspotensiale. Det er så viktig å tenke nytt rundt hvordan man kan etablere en ny og enda mer effektiv verdikjede – understøttet av effektive prosesser (gjerne via god teknologi).